Điều Khoản Dịch Vụ

Ấn bản của Thỏa Thuận này đã được dịch từ nguyên bản tiếng Anh. Trong trường hợp có bất cứ sự mâu thuẫn nào giữa bản dịch và bản tiếng Anh thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng.

Hiệu đính lần cuối ngày: 7 tháng 12, 2021

Ghi chú: Chúng tôi đã có làm một số cập nhật cho Các Điều Khoản Dịch Vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn, thêm các điều khoản liên quan đến số tiền có thể bị giữ lại bởi Nền Tảng cho mục đích thuế (xem Phần 12). Để biết thêm thông tin, truy cập: https://support.google.com/youtube/answer/10391362?hl=vi

Điều Khoản Dịch Vụ này áp dụng cho việc bạn truy cập hay sử dụng các trang web của chúng tôi (bao gồm nếu bạn đang dùng trang web của chúng tôi để đăng ký với tư cách Nhà Cung Cấp Nội Dung hay người cung cấp dịch vụ khác), các ứng dụng di động, và bất cứ sản phẩm hay nền tảng nào chúng tôi cung cấp hay thông qua đó chúng tôi cung cấp dịch vụ (nói chung, “Dịch vụ (Services)”), tất cả như được quy định trong các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Dịch vụ do RHEI Creations Corp. làm chủ và được điều hành bởi RHEI và/hoặc các công ty và chi nhánh có liên kết (được đề cập chung là “RHEI”, “chúng tôi” hay “của chúng tôi”).

Xin đọc các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng các trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

1. Ưng thuận & Hội đủ điều kiện

Khi dùng Dịch Vụ hay bất cứ phần nào của hay nội dung được bao gồm trong hoặc làm ra sẵn thông qua Dịch Vụ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách về Quyền Riêng Tư của RHEI – được kết hợp nơi đây để tham khảo và tìm thấy tại https://vi.rhei.com/chinh-sach-bao-mat.

RHEI dùng YouTube APIs, và bằng cách dùng Nội Dung YouTube bên trong Các Trang Mạng và Dịch Vụ của RHEI, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản Dịch Vụ của YouTube, điều khoản đó có thể tìm thấy tại trang mạng https://www.youtube.com/t/terms và Chính Sách về Quyền Riêng Tư của Google, có thể tìm thấy tại trang mạng https://www.google.com/policies/privacy. Các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như Google và YouTube, có thể cập nhật Điều Khoản Dịch Vụ và Các Chính Sách về Quyền Riêng Tư bất cứ lúc nào, và RHEI không chịu trách nhiệm về việc bạn phải xem lại bất cứ các thay đổi hay cập nhật nào với các điều này. Chúng tôi đề nghị bạn thường xuyên xem lại Điều Khoản Dịch Vụ của YouTube và Chính Sách về Quyền Riêng Tư của Google.

Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều khoản hay điều kiện nào trong Điều Khoản Dịch Vụ hay Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, xin vui lòng đừng dùng Trang Mạng hay Dịch Vụ. Khi dùng Dịch Vụ, bạn xác nhận mình đủ tuổi pháp lý hay vị thành niên có thể tự quyền quyết định. Nếu bạn là vị thành niên trong khoảng tuổi từ 13 đến tuổi trưởng thành pháp định, bạn chỉ có thể dùng Dịch Vụ dưới sự giám sát của một người cha hay mẹ hoặc người giám hộ mà người đó đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản Dịch Vụ này. Dịch Vụ không nhằm mục đích dành cho những người sử dụng dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, đừng dùng Dịch Vụ này.

2. Nội Dung Bên Thứ Ba

Dịch Vụ của RHEI có thể hiển thị một số nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo) do bên thứ ba làm chủ. Nội dung này là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba, phía đã làm ra sẵn nội dung đó. RHEI không chịu trách nhiệm nội dung của bất cứ trang web nào khác, cho dù có được kết nối hay không được kết nối từ hay đến trang mạng này. Bạn đồng ý rằng RHEI sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ trang web hay nội dung nào của bên thứ ba.

Không có bất cứ thông tin, tài liệu hay nội dung nào được đề cập đến hay được kết nối từ Dịch Vụ, bày tỏ hay ngụ ý bảo đảm bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào của bên thứ ba.

3. Thương hiệu

“RHEI”, “RHEI CREATIONS”, “VISO”, “VISO Catalyst”, “VISO NOVI”, “TGN”, “Opposition”, “WIMSIC”, “Outspeak”, “HooplaKidz”, “Squad Rivals”, “YoBoHo”, và các thương hiệu khác, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và hình ảnh được hiển thị trên hay thông qua Dịch Vụ do RHEI làm chủ hay được cấp giấy phép bởi RHEI.

4. Tác quyền

Dịch Vụ, và tất cả nội dung bao gồm trong Dịch Vụ, kể cả nhưng không giới hạn, nội dung trên trang web này, và tất cả thiết kế, văn bản, đồ họa, nội dung, video, và/hoặc âm thanh có liên quan, là tải sản của RHEI, và/hoặc (nếu thích hợp) những người cấp giấy phép bên thứ ba và được bảo vệ theo luật tác quyền của Canada và của các quốc gia khác. Không có nội dung tìm thấy trên Dịch Vụ có thể được tạo ra lại, tái phát hành, phân phối, hiển thị, bán, chuyển giao, hay thay đổi mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của RHEI.

5. Được Phép Sử Dụng

Tất cả Dịch Vụ và tất cả nội dung tạo thành một phần của Dịch Vụ là tài sản của hay được cấp phép cho RHEI. Bạn chỉ được phép truy cập nội dung để sử dụng cho cá nhân, phi thương mại, với điều kiện bất cứ bản sao nào của nội dung này giữ lại tất cả tác quyền, sự từ chối trách nhiệm pháp lý và các thông báo quyền sở hữu trên nội dung đó. Bất cứ việc sao chép, sử dụng hay sửa đổi đảo ngược nội dung hoặc tài liệu được cung cấp sẵn thông qua Dịch Vụ đều bị cấm nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của RHEI.

Bạn có thể không được phép dùng Dịch Vụ hay bất cứ nội dung nào có trên Dịch Vụ cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ RHEI.

Không có điều nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này được xem là cấp bất cứ quyền hay giấy phép nào khác cho bất cứ tài sản trí tuệ nào của RHEI hay của bất cứ bên thứ ba nào.

Bạn bị cấm không được phân phối, niêm yết hay truyền tải lên Dịch Vụ bất cứ nội dung nào mang tính vi phạm, bất hợp pháp, đe dọa, hay khiêu dâm.

Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ đúng theo tất cả các luật, điều lệ và quy định hiện hành.

Ngoài bất cứ các quyền hay biện pháp khắc phục nào khác có sẵn cho mình, RHEI có toàn quyền quyết định, và không bị bất cứ trách nhiệm pháp lý nào, có thể chấm dứt hay hạn chế sự truy cập của bạn với bất cứ Dịch Vụ nào. RHEI có toàn quyền thay đổi hay chấm dứt bất cứ Dịch Vụ nào của mình bất cứ lúc nào.

6. Tên Người Dùng và Mật Khẩu

Bạn có thể cần phải lập một tài khoản hoặc hồ sơ truy cập bằng tên người dùng và mật khẩu để sử dụng một số Dịch Vụ của chúng tôi. Vì lý do an ninh, bạn phải giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu của bạn và không tiết lộ chúng cho bất cứ ai hay cho phép bất cứ ai khác sử dụng chúng, ngoại trừ người đại diện được ủy quyền của RHEI. Bạn phải thường xuyên thay đổi mật khẩu của mình, và bạn phải đăng xuất vào mỗi cuối phiên sử dụng.

Bạn phải lập tức báo ngay cho RHEI bất cứ sự việc nghi ngờ hay thực tế đã sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của bạn.

7. Quyền Riêng Tư

Chính sách về Quyền Riêng Tư có tại https://vi.rhei.com/chinh-sach-bao-mat, mô tả việc RHEI thu thập và sử dụng dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của bạn ra sao. Bằng cách dùng Dịch Vụ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách về Quyền Riêng Tư.

8. Nội Dung của Bạn và Phản Hồi

Một số Dịch Vụ có thể cho phép bạn đưa lên nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn đồ họa, tác phẩm nghệ thuật, văn phẩm và nhu liệu). Nếu bạn chọn nộp nội dung đó cho chúng tôi thông qua Dịch Vụ hoặc qua email hay các phương pháp chuyển giao khác, bạn cho RHEI quyền không độc hữu, miễn phí tác quyền, vĩnh viễn, toàn cầu, giấy phép có thể cấp phép lại để sử dụng, xóa bỏ, làm ra lại, thay đổi, mô phỏng, xuất bản, dịch thuật, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, và hiển thị nội dung đó trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, cho các mục đích thương mại hay phi thương mại.

Nếu bạn nộp cho chúng tôi phản hồi hay các đề nghị trên Dịch Vụ của chúng tôi hay các phần khác của doanh nghiệp của RHEI, bạn đồng ý cho RHEI quyền không độc hữu, toàn cầu, vĩnh viễn, không thể hủy bỏ, chuyển nhượng được, có thể cấp phép lại, miễn phí tác quyền, giấy phép đã trả hết toàn bộ lệ phí để sử dụng phản hồi hay các góp ý đó cho bất cứ mục đích nào mà không phải trả bất cứ khoản tiền hay phải có nghĩa vụ nào đối với bạn.

9. Tính Năng Tiền Boa của Nền Tảng

Trong tất cả mọi trường hợp khi dịch vụ phân phối nội dung hay nền tảng mà trên đó bất cứ nội dung nào của bạn được phân phối (“Nền Tảng”) có tính năng cho phép bạn nhận tiền tự nguyện trả từ người dùng cuối, kể cả những nơi mà người dùng cuối có thể tiếp cận một số các quyền lợi trên Nền Tảng đó để đổi lấy việc trả (các) khoản tiền như vậy (tính năng đó được đề cập trong này như là “Tính Năng Cho Tiền Boa”; và một Nền Tảng có Tính Năng Tiền Boa được đề cập trong này là “Nền Tảng Tiền Boa”), và bạn cho, hay cho phép, hay cho RHEI quyền để thay mặt bạn mở Tính Năng Cho Tiền Boa, bạn thừa nhận và hiểu rằng bạn đang thực hiện một đề nghị cho người dùng cuối, và khi người dùng cuối trả tiền cho bạn (nói chung, “Tiền Boa”), điều đó biểu thị sự chấp nhận của người dùng cuối đó đối với đề nghị này và tạo thành thỏa thuận giữa bạn và người dùng cuối. Vì lẽ đó, như giữa RHEI và bạn, bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm với người dùng cuối đó cho bất cứ và tất cả các nghĩa vụ pháp lý nào phát sinh từ thỏa thuận như vậy, kể cả việc hoàn thành bất cứ sự đề nghị hay lời hứa nào đối với người dùng cuối có liên quan đến điều đó.

Như một điều kiện thiết yếu của RHEI để tạo điều kiện cho việc mở Tính Năng Cho Tiền Boa trên Nền Tảng Tiền Boa cho bạn như một Dịch Vụ, bạn thừa nhận và đồng ý: (a) thực hiện ngay lập tức tất cả hành động cần phải làm đó mà có thể được yêu cầu bởi RHEI hay bởi Nền Tảng Tiền Boa phù hợp để cho phép Tính Năng Cho Tiền Boa được kích hoạt, bao gồm có một tài khoản trả tiền hợp lệ là RHEI hay Nền Tảng Tiền Boa thích hợp có thể đòi hỏi tùy từng lúc; (b) tuân thủ bất cứ và tất cả các chính sách, thủ tục, hay thỏa thuận người dùng cuối của tất cả Nền Tảng Tiền Boa phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, Điều Khoản Sử Dụng và Các Chính Sách về Quyền Riêng Tư của Nền Tảng (gọi chung, “Các Hướng Dẫn Nội Dung”) hay thỏa thuận pháp lý nào áp dụng cho tài khoản trả tiền của bạn với Nền Tảng Tiền Boa có liên quan; (c) rằng RHEI sẽ chỉ tạo điều kiện cho việc trả các tiền boa của bạn tùy thuộc theo các điều sau đây: (i) bạn là Nhà Cung Cấp Nội Dung, người có thực thi đầy đủ một thỏa thuận Nhà Cung Cấp Nội Dung với RHEI (“Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp Nội Dung”); (ii) số dư tiền boa bạn kiếm được còn thiếu bạn cho một tháng lịch là hai mươi đô-la (US$20.00) hay hơn; (d) nếu số dư tiền boa bạn kiếm được còn thiếu bạn ít hơn hai mươi đô-la (US$20.00) nhưng nhiều hơn một đô-la (US$1.00), RHEI sẽ trả số dư bạn kiếm được nội trong khoảng 45 ngày tiếp theo sau ngày cuối cùng của niên lịch, hay ngày cuối cùng của tháng lịch mà số dư bạn kiếm được vượt hơn con số hai mươi đô-la (US$20.00), tùy theo điều nào có trước; (e) trong trường hợp Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp Nội Dung của bạn bị chấm dứt, RHEI sẽ trả cho bạn số dư tiền boa bạn kiếm được còn thiếu bạn trong khoảng thời gian 90 ngày sau ngày cuối cùng của tháng lịch mà RHEI công nhận thỏa thuận đó đã bị chấm dứt, nhưng RHEI sẽ hoàn toàn không trả bất cứ số dư nào ít hơn mười đô-la (US$10.00); (f) bạn chịu trách nhiệm xác định nếu bất cứ khoản tiền boa nào phải trả lệ phí giao dịch hay thuế gián tiếp (bao gồm, ví dụ, thuế giá trị gia tăng (VAT), và phải nộp các tiền thuế đó cho cơ quan thuế vụ thích hợp; và (g) không dùng bất cứ Tính Năng Cho Tiền Boa nào để gạ gẫm hay để nhận tiền boa: (i) tạo ra bởi sự trình bày gian lận hay sai lạc; (ii) cho các mục đích chính trị; (iii) như tiền hiến tặng từ thiện; (iv) cho dịch vụ của bạn nếu bất cứ phần nào của các dịch vụ đó vi phạm bất cứ Các Hướng Dẫn Nội Dung hay luật, quy định, và điều lệ được áp dụng; (v) cho bất cứ dịch vụ nào khác ngoài việc sản xuất và phân phối nội dung của bạn hay cho hàng hóa hoặc bất cứ tiền thưởng có giá trị nào khác; (vi) cho mục đích tài trợ một mục tiêu, đề án hay mua sắm cụ thể; hoặc (vii) ít hơn một đô-la hay vượt hơn $500 mỗi ngày, với mỗi người dùng cuối.

RHEI hoặc Nền Tảng Tiền Boa thích hợp có thể trả lại tiền nếu được xác định rằng, theo toàn quyền quyết định của họ, rằng việc trả lại tiền là đúng. Trong trường hợp RHEI hay phía Nền Tảng Tiền Boa thích hợp trả lại tiền, bạn cho phép phía đó khấu trừ số tiền trả lại từ bất cứ doanh thu nào mà phía đó còn thiếu bạn.

Nền Tảng Tiền Boa thích hợp có thể yêu cầu và tính lệ phí giao dịch cho mỗi lần trả tiền boa (“Lệ Phí Nền Tảng Tiền Boa”) và duyệt lại lệ phí đó tùy từng lúc. Bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) RHEI không có nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý phải thông báo cho bạn bất cứ những sự điều chỉnh như vậy với Lệ Phí Nền Tảng Tiền Boa; (b) bạn chịu trách nhiệm bất cứ khoản thuế nào liên quan đến việc trả Lệ Phí Nền Tảng Tiền Boa; và (c) nếu RHEI được yêu cầu phải tính bạn tiền thuế liên quan đến Lệ Phí Nền tảng Tiền Boa, thì RHEI sẽ bao gồm các số tiền đó trong các báo cáo trả tiền thích hợp bởi RHEI, ngoài mỗi Lệ Phí Nền Tảng Tiền Boa.

RHEI sẽ không tính bạn bất cứ lệ phí nào cho bất cứ khoản tiền boa nào, tuy nhiên, với điều kiện RHEI có toàn quyền quyết định bất cứ lúc nào trong thời gian của việc áp dụng Điều Khoản Dịch Vụ này, và có toàn quyền, tính bạn bất cứ lệ phí nào mà RHEI thấy hợp lý và cần thiết để điều hành Tính Năng Cho Tiền Boa thích hợp trên Nền Tảng Tiền Boa (“Lệ Phí Tiền Boa của RHEI”) và toàn quyền duyệt lại số tiền Lệ Phí Tiền Boa của RHEI tùy từng lúc. Nếu RHEI quyết định triển khai Lệ Phí Tiền Boa, hay duyệt lại số tiền lệ phí đó, RHEI sẽ trao cho bạn văn thư thông báo của quyết định này trong vòng 30 ngày. Bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) bất cứ Lệ Phí Tiền Boa nào của RHEI không có bao gồm bất kỳ khoản tiền thuế nào bị tính bởi luật pháp và các cơ quan chính phủ, và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm tự mình trả bất cứ tiền thuế nào liên quan đến việc trả tiền lệ phí đó; và (b) nếu RHEI được yêu cầu phải tính tiền thuế của bạn có liên quan đến Lệ Phí Tiền Boa của RHEI, thì RHEI sẽ bao gồm các số tiền này trong các báo cáo trả tiền phù hợp bởi RHEI, không kể mỗi Lệ Phí Tiền Boa của RHEI.

10. Tiền Kỹ Thuật Số và Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số

Trong trường hợp Dịch Vụ cho phép bạn mua tiền tệ ảo hay tiền kỹ thuật số (“Tiền Kỹ Thuật Số”) và dùng Tiền Kỹ Thuật Số đó để mua hàng hóa hay dịch vụ ảo hay kỹ thuật số (“Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số”), chẳng hạn như thông qua các ứng dụng di động của RHEI, bạn xác nhận và đồng ý rằng Tiền Kỹ Thuật Số và Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số không có giá trị tiền thật và không thể dùng để đổi lấy tiền thật hay tiền mặt, hàng hóa, hay dịch vụ. Việc mua Tiền Kỹ Thuật Số và Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số chỉ dành cho những người sử dụng nào đủ tuổi trưởng thành pháp lý hoặc có sự ưng thuận của phụ huynh hay người giám hộ của họ để mua những thứ như vậy.

Việc mua Tiền Kỹ Thuật Số cho bạn quyền giới hạn, quyền đó không thể chuyển giao, không thể cấp phép lại, giấy phép có thể thu hồi lại được để dùng Tiền Kỹ Thuật Số đó để mua Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số để dùng Dịch Vụ riêng cho cá nhân, phi thương mại. Bạn xác nhận và đồng ý bạn không thụ đắc quyền sở hữu đối với Tiền Kỹ Thuật Số hay Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số. Bạn đồng ý rằng Tiền Kỹ Thuật Số không thể được mua từ bất cứ nền tảng phía thứ ba nào, các thị trường, các đại lý, hay các cơ chế khác, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi RHEI. Khi bạn thụ đắc giấy phép Tiền Kỹ Thuật Số hay Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số, bạn không thể chuyển giao, bán, hay trao đổi Tiền Kỹ Thuật Số hoặc Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số đó cho một cá nhân hay tài khoản khác. RHEI có thể duyệt lại giá cả và sự có sẵn của Tiền Kỹ Thuật Số hay Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số bất cứ lúc nào.

Bạn đồng ý rằng tất cả các sự mua sắm Tiền Kỹ Thuật Số và Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số là không thể thay đổi và RHEI sẽ không cho phép việc hoán đổi hay trả lại tiền của bất cứ Tiền Kỹ Thuật Số hay Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số nào còn chưa dùng khi việc giao dịch đã hoàn tất. Nếu bạn là một cư dân của Liên Hiệp Châu u, bạn có một số quyền để rút lại việc mua sắm trực tuyến; tuy nhiên, với việc mua Tiền Kỹ Thuật Số, quyền rút lại của bạn bị mất khi Tiền Kỹ Thuật Số được chính thức cho vào tài khoản của bạn. RHEI có thể cung cấp một hóa đơn VAT cho các cư dân của Liên Hiệp Châu u nơi được luật pháp yêu cầu phải cung cấp hóa đơn hay khi bạn yêu cầu. RHEI không có nghĩa vụ phải bồi hoàn hay trả lại tiền cho bạn bất cứ số Tiền Kỹ Thuật Số hay Hàng Hóa và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số nào bị mất do tài khoản của bạn bị hủy, bị tạm treo, hay bị chấm dứt.

11. Các thay đổi với Chính Sách và Thủ Tục Nền Tảng

Trong trường hợp một Nền Tảng thay đổi chính sách và thủ tục của mình, hoặc cách thức hay dạng thức mà qua đó dữ liệu hay sự dẫn chứng bằng tài liệu được cung cấp cho RHEI có liên quan đến chính sách và thủ tục đó (ví dụ các báo cáo dữ liệu), và sự thay đổi như vậy đòi hỏi RHEI phải điều chỉnh các chính sách và thủ tục của chính mình để tiếp tục thực hiện một cách hợp lý các nghĩa vụ của RHEI với bạn theo như thỏa thuận được ký kết giữa bạn và RHEI (ví dụ trả lại tiền), tất cả đều do RHEI có toàn quyền quyết định, RHEI sẽ có quyền trì hoãn hay dời lại việc thực thi nghĩa vụ đó trong một khoảng thời gian hợp lý, theo toàn quyền quyết định của RHEI, để RHEI điều chỉnh các chính sách và thủ tục của mình và/hay thực hiện các bước hợp lý để triển khai bất cứ sự thay đổi, điều chỉnh nào với các chính sách và thủ tục của RHEI.

12. Giữ lại tiền thuế

Trong trường hợp một Nền Tảng giữ lại bất cứ khoản doanh thu nào cho mục đích thuế vụ (ví dụ giữ lại tiền để nộp thuế), mà nếu không thì RHEI sẽ nhận được các các số tiền đó từ Nền Tảng như vậy và sau đó chia lại một phần với bạn theo thỏa thuận giữa bạn và RHEI, cách thức của RHEI để tính phần doanh thu mà bạn nhận được từ RHEI sẽ là như sau: (i) RHEI trước tiên sẽ xác định số tiền có nghĩa vụ phải trả cho bạn theo thỏa thuận đó như thể không có khoản nào bị giữ lại trước bởi Nền Tảng, và sau đó (ii) RHEI sẽ khấu trừ từ những số tiền còn nợ phải trả cho bạn, số tiền bị giữ lại bởi Nền Tảng, và sẽ trả cho bạn phần còn lại.

13. Không Tuyên Bố và Bảo Đảm

Khác hơn những gì được quy định một cách rõ rệt trong Điều Khoản Dịch Vụ này, cả RHEI lẫn các nhà cung cấp, phân phối hay đối tác của RHEI hoặc các giám đốc, quan chức, nhân viên, đại lý hay nhà thầu tương ứng, không thực hiện bất cứ sự tuyên bố hay bảo đảm nào, cho dù rõ rệt hay ngụ ý, về chất lượng, sự chính xác và tính đầy đủ của Dịch Vụ hay bất cứ thông tin hoặc nội dung nào (bao gồm nội dung và các đường liên kết của bên thứ ba) có sẵn thông qua Dịch Vụ, và, cho tới mức được cho phép bởi luật được áp dụng, từ chối một cách rõ rệt tất cả các sự bảo đảm và điều kiện liên quan đến Dịch Vụ và nội dung và dữ liệu của họ (bao gồm nhưng không giới hạn nội dung và các đường liên kết của bên thứ ba), kể cả nhưng không giới hạn các bảo đảm mang tính ngụ ý và điều kiện của khả năng kinh doanh, sự thích hợp cho một mục đích cụ thể, danh hiệu và sự không vi phạm. Dịch Vụ và nội dung cũng như thông tin có sẵn thông qua Dịch Vụ được cung cấp “nguyên bản”.

14. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, RHEI VÀ NHỮNG NHÀ CUNG CẤP, PH N PHỐI VÀ ĐỐI TÁC CỦA MÌNH CŨNG NHƯ CÁC GIÁM ĐỐC, QUAN CHỨC, NH N VIÊN, NHÀ THẦU VÀ ĐẠI LÝ TƯƠNG ỨNG, SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT CỨ TỔN THẤT ĐẶC BIỆT, CÓ TÍNH CÁCH LÀM GƯƠNG, TRỪNG PHẠT, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HAY HỆ QUẢ CỦA BẤT CỨ LOẠI NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MẤT LỢI NHUẬN HAY MẤT TIỀN TIẾT KIỆM) PHÁT SINH TỪ HAY LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA DỊCH VỤ, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỊCH VỤ, HAY BẤT CỨ SỰ THẤT BẠI HAY TRÌ HOÃN HOẠT ĐỘNG NÀO CỦA DỊCH VỤ, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÓ THỂ BỊ TỔN THẤT.

DỊCH VỤ ĐƯỢC KIỂM SOÁT VÀ CUNG CẤP BỞI RHEI TỪ CÁC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN CANADA. RHEI KHÔNG TUYÊN BỐ RẰNG DỊCH VỤ HAY BẤT CỨ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ ĐỀU THÍCH HỢP CHO CƯ D N CỦA NHỮNG NƠI KHÁC. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ TỪ NHỮNG NƠI KHÁC LÀ DO BẠN TỰ GÁNH LẤY RỦI RO VÀ BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM TU N THỦ THEO LUẬT CỦA (NHỮNG) NƠI KHÁC ĐÓ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA RHEI VÀ NHỮNG NHÀ CUNG CẤP, PH N PHỐI VÀ ĐỐI TÁC CỦA RHEI CŨNG NHƯ CÁC GIÁM ĐỐC, QUAN CHỨC, NH N VIÊN, NHÀ THẦU VÀ ĐẠI LÝ TƯƠNG ỨNG CHO BẤT CỨ SỰ KHIẾU KIỆN BỒI THƯỜNG NÀO PHÁT SINH TỪ HAY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, DỊCH VỤ HAY VỚI NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN CÓ SẴN THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN BẠN TRẢ CHO RHEI ĐỂ DÙNG CÁC DỊCH VỤ, HAY TRONG TRƯỜNG HỢP CỦA MỘT DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ TIỀN, LÀ $200 ĐÔ LA MỸ .

15. Bồi thường

Bạn phải bồi thường và không gây tổn thất cho RHEI và những nhà cung cấp, phân phối và đối tác và các quan chức, giám đốc, nhân viên, nhà thầu và đại lý tương ứng của RHEI khỏi bất cứ sự khiếu kiện pháp lý, khiếu nại hay đòi hỏi bồi thường (kể cả bất cứ trách nhiệm pháp lý, chi phí, tổn thất, án lệnh hay luật sư phí hợp lý phát sinh từ sự khiếu nại, khiếu kiện pháp lý hay đòi hỏi bồi thường đó) xuất phát từ hay có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hay bất cứ nội dung hoặc thông tin có sẵn thông qua Dịch Vụ, hay bất cứ sự vi phạm nào của Các Điều Khoản Dịch Vụ này.

Nếu bạn thay mặt cho một doanh nghiệp để dùng Dịch Vụ, doanh nghiệp đó chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này, kể cả các điều khoản bồi thường kể trên.

16. TỪ BỎ VIỆC XÉT XỬ VỚI BỒI THẨM ĐOÀN VÀ KHIẾU KIỆN TẬP THỂ

BẠN VÀ RHEI ĐỒNG Ý VĨNH VIỄN TỪ BỎ BẤT CỨ VÀ TẤT CẢ QUYỀN ĐỂ ĐƯỢC XÉT XỬ VỚI BỒI THẨM ĐOÀN VÀ QUYỀN THAM GIA TRONG VỤ KHIẾU KIỆN TẬP THỂ TRONG BẤT CỨ THỦ TỤC PHÁP LÝ NÀO XUẤT PHÁT TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HAY CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY. BẠN VÀ RHEI ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CHỈ CÓ THỂ KIỆN PHÍA BÊN KIA TRONG NĂNG LỰC CÁ NH N CỦA BẠN HOẶC CỦA RHEI, VÀ KHÔNG TRONG TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN HAY THÀNH VIÊN CỦA NHÓM TẬP THỂ TRONG BẤT CỨ THỦ TỤC PHÁP LÝ THEO HÌNH THỨC TẬP THỂ HAY ĐẠI DIỆN NÀO.

17. Thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ này

Chúng tôi có thể tùy từng lúc thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ này. Chúng tôi sẽ niêm yết bất cứ những thay đổi nào với Điều Khoản Dịch Vụ này trên trang web này, và nếu các thay đổi là đáng kể, chúng tôi sẽ niêm yết một thông báo nổi bật hơn trên trang này. Bạn có thể xác định Điều Khoản Dịch Vụ này đã được thay đổi lần chót vào lúc nào bằng cách tham khảo ngày thay đổi có thể tìm thấy ở điểm khởi đầu của Điều Khoản Dịch Vụ này.

Bạn đồng ý việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có thông báo của sự thay đổi đó, sẽ được xem như là bạn chấp thuận Điều Khoản Dịch Vụ này.

Bạn đồng ý thường xuyên xem lại Điều Khoản Dịch Vụ này để tự mình biết được bất cứ những thay đổi nào đối với Điều Khoản Dịch Vụ này.

18. Áp dụng Điều Khoản Dịch Vụ này

Điều Khoản Dịch Vụ này áp dụng cho việc bạn sử dụng hay truy cập Dịch Vụ. Tuy nhiên, các sản phẩm và dịch vụ khác của RHEI mà bạn sử dụng có thể có các điều khoản và điều kiện được soạn thảo riêng biệt, và trong trường hợp như vậy, các điều khoản và điều kiện khác đó sẽ trở thành một phần của thỏa thuận của bạn với RHEI.

Nếu bạn ký với chúng tôi với tư cách Nhà Cung Cấp Nội Dung hay người cung cấp dịch vụ khác và ký kết thỏa thuận Nhà Cung Cấp Nội Dung hay thỏa thuận dịch vụ khác với chúng tôi, trong trường hợp có sự mâu thuẫn rõ rệt giữa thỏa thuận dịch vụ đó và Điều Khoản Dịch Vụ này, thì thỏa thuận dịch vụ sẽ kiểm soát vấn đề mâu thuẫn.

19. Thêm Các Điều Khoản và Điều Kiện Khác

Các điều khoản của Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được xem như là tách biệt. Trong trường hợp bất cứ điều khoản nào được xác định là không thể thực thi hay không có giá trị, điều khoản đó vẫn sẽ được buộc phải thi hành tới mức tối đa theo sự cho phép của luật hiện hành, và sự xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và tính buộc phải thi hành của bất cứ các điều khoản còn lại nào khác.

Không có việc miễn trừ bất cứ điều khoản hay điều kiện nào của Điều Khoản Dịch Vụ này được xem như là sự tiếp tục miễn trừ của điều khoản hay điều kiện đó hoặc các điều khoản hay điều kiện khác, và việc RHEI không xác quyết bất cứ quyền hay điều khoản nào theo Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ không được xem như là một sự miễn trừ cho quyền hay điều khoản đó.

Điều Khoản Dịch Vụ này có thể không được chỉ định hay chuyển giao bởi bạn nhưng có thể được chỉ định hoặc chuyển giao bởi RHEI tùy quyền quyết định của RHEI.

Các tiêu đề được dùng trong Điều Khoản và Điều Kiện này chỉ được bao gồm vì sự tiện lợi và sẽ không được dùng để diễn giải hay hạn chế Các Điều Khoản Dịch Vụ này.

Các điều khoản có ở Phần 7 (Quyền Riêng Tư), 8 (Nội Dung của Bạn và Phản Hồi), 9 (Các Tính Năng Tiền Boa trên Nền Tảng), 10 (Tiền Kỹ Thuật Số và Các Vật Phẩm và Dịch Vụ Kỹ Thuật Số), 13 (Không Tuyên Bố và Bảo Đảm), 14 (Trách Nhiệm Hữu Hạn), 15 (Bồi Thường), 16 (Từ Bỏ Việc Xét Xử Với Bồi Thẩm Đoàn và Khiếu Kiện Tập Thể), 17 (Thay Đổi Các Điều Khoản Dịch Vụ này), và 19 (Thêm Các Điều Khoản và Điều Kiện Khác) sẽ tiếp tục có hiệu lực với Điều Khoản Dịch Vụ này và việc bạn sử sụng Dịch Vụ.

Thỏa thuận này và việc thực hiện Thỏa Thuận sẽ bị chi phối bởi các luật của Tỉnh bang British Columbia, Canada. Bạn đồng ý việc xét xử bởi chỉ riêng các tòa tại Thành phố Vancouver, British Columbia, Canada, trong tất cả mọi tranh tụng xuất phát từ hay có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và Điều Khoản Dịch Vụ này. Các bên đã yêu cầu Các Điều Khoản và Điều Kiện này và tất cả các tài liệu được thiết kế nơi đây là bằng tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin làm thế nào liên lạc với RHEI, xin xem thông tin để liên lạc ở phần cuối cùng của trang web vi.rhei.com.

Trang web sử dụng cookie để giúp bạn có thể trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm